ﭘﻮﯾﺶ اﻓﺘﺘﺎح هفتگی ﻃﺮح های ﺑﺰرگ و مهم ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق ﺗﺎ...

در 6 ماهه دوم ﺳﺎل 98 ﺗﻌﺪاد 227 ﭘﺮوژه ﺑﻪ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری 33174 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در 31 اﺳﺘﺎن به اﻓﺘﺘﺎح و بهره ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای بوشهر

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای بوشهر

    شركت آب منطقه‌ای بوشهر یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات