تصویب 9 مورد تعیین کاربری طرح سرمایه گذاری در زنجان

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهر سازی استان زنجان دومین جلسه كارگروه امور زيربنايي و توسعه روستایی ، عشایری و شهری ، محیط زیست و آمایش سرزمین به رياست معاون امور عمرانی استانداری زنجان دکتر مهرداد سلطانی و دبیری اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان تشكيل و در ابتدا ی این جلسه درخواست های تعیین کاربری طبق دستور کارجلسه مطرح که 9 مورد  تعیین کاربری طرح سرمایه گذاری مصوب گردید . و به علت طولانی شدن فرایند بررسی پرونده ها و ضیق وقت سایر دستور کارها که شامل بررسی و تصویب ساختار گروههای کاری ذیل کارگروه جدید التأسیس امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست ، نیروگاه بادی ویازده مورد درخواست طرح های مصوب  به جلسه آتی موکول گردید .