به دستور جلسه هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

به دستور جلسه هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی


احتراماً عطف به نامه پیوست شماره 9232/43/ص مورخ 1398/08/01 با موضوع لغو اخذ گواهی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم برای صدور و تمدید ضمانت نامه  منضم به دستور جلسه هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی جهت استحضار و اطلاع حضورتان تقدیم می گردد.

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات