شركت توانيرعنوان برترينهاي آماري دستگاههاي اجرايي كشوررا احرازكرد

شركت توانيرعنوان برترينهاي آماري دستگاههاي اجرايي كشوررا احرازكرد


به گزارش پايگاه خبري توانير، دكتر نوبخت درهمايش بزرگداشت روزآماروبرنامه ريزي كه با حضورجمعي ازنمايندگان مجلس شوراي اسلامي،مديران وروساي دستگاههاي اجرايي ومسوولان آماروبرنامه ريزي كشور درسالن غديروزارت كشوربرگزارشد، با تاكيد براهميت آماروبرنامه ريزي درپيشرفت وتوسعه جوامع بشري ،ازخدمات اثربخش مديران كشور دراين دوعرصه ،تشكروقدرداني كرد.
وي درتبيين اقدامات شاخص سازمان برنامه وبودجه دربخش آماربا اشاره به سريع وبه هنگام بودن آمارها،شاخص آمار نقطه به نقطه راحاكي ازتقليل قابل توجه و6درصدي نرخ تورم دركشورعنوان كردواظهارداشت:كشورموجهاي بزرگي راپشت سرگذاشت واكنون ثبات نسبي دربازارارز راشاهد هستيم وملت توانست موج روحي ورواني راكه دشمن تلاش داشت تشديد كند ،پشت سربگذارد.
دكترنوبخت با اشاره به كاهش 1.8درصدي نرخ بيكاري طي تابستان 97 تا تابستان امسال ،ازافزايش 843هزارنفربه جمعيت شاغل كشورخبرداد كه ضمن افزايش 388هزارنفري جمعيت فعال،455هزارنفرازجمعيت بيكار كشوركاهش يافته است.
وي خطاب به اصحاب رسانه ،دسترسي به آمارصحيح را حق همه مردم به ويژه رسانه هاي متعهد وحرفه اي دانست وافزود:آنچه ما براي كاهش نرخ بيكاري دركشورانجام داديم وبه اين موفقيت منتهي شد،برنامه ريزي براي ايجاد 988 هزارفرصت جديد شغلي است كه تحت برنامه جامع اشتغال انجام شد و8برنامه براي آن درنظرگرفتيم كه به اين ترتيب تمامي استانهاي كشورازبرنامه اختصاصي اشتغال برخوردارشدند وحداقل 1800ميلياردتومان ازبودجه عمومي و7700ميلياردتومان ازتسهيلات بانكي تبصره 18براي ايجاد اشتغال استفاده كرديم.
دكترنوبخت افزود: با اجازه مقام معظم رهبري 1.5ميليارد دلاراز تسهيلات صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال دربخشهاي عشايري وروستايي اختصاص يافت كه تاكنون حداقل براي 237هزارنفر دراين طرح اشتغال ايجاد شده است.
وي افزود: برنامه اشتغال وبرنامه هاي مربوط به يارانه وطرحهاي عمراني رابراي 2سال آينده تدوين شده وتاكنون 29 هزارميلياردتومان براي اجراي طرحهاي عمراني پرداخت كرديم.
درادامه اين مراسم كه با پخش فرمايشات مقام معظم رهبري پيرامون اهميت همكاري مردم درتصميم گيري درست مسوولان همراه بود،دكترحسين زاده معاون سازمان برنامه وبودجه ورييس مركز آمارايران درخصوص ضرورت همگرايي ملي براي مدرن سازي نظام آماري كشوربه ايراد مطالب پرداخت ونقش مرجعيت سازمانهاي ملي آماردرايجاد،هماهنگي وهدايت نظام اداري،كاهش تدريجي آمارهاي سنتي واصلاح قوانين موجودرا 3گرايش مسلط برنظام آماري توسعه يافته عنوان كرد.
پايان بخش اين مراسم اهداي لوح وتقدير ازبرترين هاي آماري دستگاههاي اجرايي كشوربود .دراين مراسم لوح تقدير ازسوي معاون رييس جمهورو رييس سازمان برنامه وبودجه كشور به دكتربختيار معاون برنامه ريزي واقتصادي وزارت نيرو ،مهندس متولي زاده مديرعامل شركت توانير ومعاونان وروساي 9دستگاه اجرايي برترازجمله سازمان اموراداري واستخدامي،وزارت ارتباطات،رييس سازمان امورعشايري كشورومديركل امورزيربنايي مناطق محروم اعطا شد.
همچنين 17نفرازبرترين هاي استاني به همراه اساتيد وپيشكسوتان برترآماركشور ازسوي دكترنوبخت با اهداي لوح مورد تقديرقرارگرفتند.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات