مانع هوشمندسازی شهرها

عبدالرئوف به تعریف مفهوم شهر پرداخت و گفت: وقتی درباره یک شهر صحبت می‌کنیم در واقع درخصوص رابطه بین مکان و شهروندان صحبت کرده‌ایم. وی با اشاره به لزوم احترام و توجه به طبیعت عنوان کرد: وقتی از احترام به طبیعت صحبت می‌کنیم در واقع به کیفیت زندگی توجه کرده‌ایم. وقتی از طبیعت صحبت به میان می‌آید باید به آن احترام گذاشت در غیر این صورت تنها برای ما یک پوستر باقی می‌ماند یعنی ما پوستر یک درخت را داریم اما از آن درخت در معاون انجمن بین‌‌المللی طراحان و برنامه‌ریزان شهری منطقه‌ای (ISOCARP) قطر با اشاره به اینکه باید تلاش شود تا شهرها مکان‌های خوبی برای زیست مردم باشند، عنوان کرد: وقتی از شهرها صحبت می‌کنیم باید این موضوع را مدنظر داشته باشیم که در آنها احترام به همه شهروندان باید لحاظ شود. در این مراسم همچنین محمت دومان، دبیرکل شهرهای متحد و حکومت‌های محلی- خاورمیانه و آسیای غربی ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات