آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در نظر دارد یک قطعه زمین به شرح جدول ذیل را از طریق فراخوان عمومی و مزایده واگذار نماید، لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت مدارک ظرف مدت ده روز کاری پس از انتشار آگهی نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و پس از تکمیل، حداکثر تا پایان روز کاری 98/8/29 به سازمان استان (طبقه دوم- واحد 507)  تحویل نمایند.

ردیف

پلاک

مساحت

کاربری

قیمت پایه و نحوه پرداخت

1

یک فرعی 2280 اصلی بخش یزد شهرستان تفت

219 متر مربع

مسکونی

هر متر مربع 19500000 ریال و به صورت نقد

آدرس زمین: تفت – خیابان امام- جنب بانک صادرات سابق

شرایط برگزاری مناقصه:

 • یک درصد از مبلغ کل زمین به مقدار 42705000 ریال به شماره حساب 2000133380 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد واریز و یا ضمانت نامه معتبر بانکی ارائه گردد.
 • پیشنهادهای واصله می بایست در دو پاکت به شرح ذیل ارائه گردد:
 • پاکت الف حاوی فیش بانکی در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد
 • پاکت 2 حاوی قیمت پیشنهادی

تذکر: در صورت عدم ارائه پاکت الف، متقاضی از مناقصه حذف می گردد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات