برگزاری دوره آشنایی با فهرست بهای توزیع و نحوه تعد ...

برگزاری دوره آشنایی با فهرست بهای توزیع و نحوه تعد ...

دوره «آشنایی با فهرست بهای توزیع و نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها» با ١٦٥ نفر کارورز شرکت کننده از معاونین بهره برداری و دیسپاچینگ، معاونین مهندسی و برنامه ریزی، معاونین مالی و پشتیبانی، مدیران ارشد ، کارشناسان و تکنسین های شرکت های توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی، غربی، تبریز، اردبیل و زنجان به مدرسی جناب آقای مهندس ابوذر دقت مدیر کل دفتر بررسی های فنی بازرگانی، قراردادها و پشتنیبانی توانیر در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه به تاریخ های ٨ و ٩ آبان ماه سال جاری به مدت ١٦ ساعت برگزار گردید. در دوره مذکور مفاهیم فهرست بها، ردیف ستاره دار فهرست بها، محدودیت استفاده از ردیف های ستاره دار، نحوه قیمت گذاری، کار جدید، محدودیت در پیمان ٤٣١١ ، قرارداد خرید پیمان EPC ، PC ،دستورالعمل های جدید مصوب توانیر در خصوص فهرست بهاء و دستورالعمل تبدیل آحاد بهای پیمان ها مطرح گردید و به صورت دقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات