پیگیری تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در گروه تخصصی معماری شورای مرکزی

پیگیری تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در گروه تخصصی معماری شورای مرکزی


پیگیری تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در گروه تخصصی معماری شورای مرکزی

چهل و چهارمین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در تاریخ چهاردهم آبان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه ابتدا نامه های پیشنهادی  گروه تخصصی معماری به معاونین وزارت راه و شهرسازی مطرح شد.

این نامه ها در خصوص "نظامنامه  پیشنهادی طراحی نما و سیمای ساختمانها" و نیز نامه  مبنی بر ترویج مقررات ملی ساختمان با تدوین "نظامنامه پیشنهادی طراحی نما و سیمای ساختمانها"، "دستورالعمل پیشنهادی اجرایی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در بخش معماری" و "تجربیات جهانی در خصوص مقررات ملی ساختمان در معماری- تجربه کشور آلمان" منجر شد.

به گفته خانم دکتر نصر رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی، دربخش دوم جلسه، موضوع تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مدنظر قرار گرفت و مقرر گردید مورد مذکور در اختیار شرکت مهندسین مشاور تدوین مبانی قیمت گذاری قرار گیرد. مبانی فوق الذکر به پیشنهاد گروه تخصصی معماری در سه بخش شامل موارد زیر در نظر گرفته شد:

۱- مولفه های مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی شامل:

-  آسیب شناسی و تحلیل ساختار مبانی قیمت گذاری مصوب سال ۱۳۷۸ (ابهام در نحوه محاسبه آیتم پیچیدگی عملیات ساختمانی در حق الزحمه‏- ابهام در محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی سایر رشته ها و رسته های مهندسی ساختمان غیر از ۴ رشته معماری، سازه، مکانیک و برق‏- عدم تعیین راهکار به منظور پوشش ریسک مخاطرات ناشی از مسئولیت مدنی مهندسان ارائه کننده خدمات‏- سکوت در مورد نحوه تعیین بیمه تامین اجتماعی برای مهندسانی که صرفاً در زمینه ارائه خدمات مهندسی شاغل محسوب می شوند)

- پیشنهاد ساختار جدید در تهیه مبانی قیمت گذاری (با مفروضات اولیه: کاهش تعارضات مطابق ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان‏- امکان پذیری راحت تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی با تعریف آیتمهای جدید‏- تعیین حق الزحمه یکساله برای کلیه خدمات مهندسی از زمان شروع ارائه خدمات مطابق تعاریف قانونی‏- تعیین حداقل حق الزحمه در مبانی پیشنهادی اعداد به دست آمده در محاسبات اولیه  به منظور ارائه خدمات مهندسی و استفاده از ضرایب افزاینده دیگر به فراخور تعاریف و شرایط جهت محاسبه نهایی حق الزحمه)

- معرفی ساختار جدید (مبانی هزینه ساخت ساختمان به ازای هر مترمربع‏- ضریب مبانی درصد حق الزحمه‏- حق الزحمه مبانی هر رشته به ازای یکسال‏- ضریب تعدیل سالانه)

- ضرایب افزاینده و ارائه تعاریف مربوط به آنها (ضریب برخورداری‏- ضریب مسئولیت‏- ضریب بیمه تامین اجتماعی‏- ضریب مهلت پروانه ساختمانی‏- ضریب تعدیل‏- ضریب تمدید‏- ضریب هماهنگ کننده‏)

۲-  شرح خدمات طراحی معماری  و شرح خدمات نظارت معماری شامل:

- طراحی معماری (اهداف‏- تعریف طرح و مطالعات پایه‏- تحلیل شاخصهای بستر اجرای طرح‏- سایر عوامل موثر در اجرای طرح‏- معیارهای موثر در تهیه طرح‏- تحلیل عناصر طرح ریزی کالبدی‏- خصوصیات روابط عملکردی‏- تهیه طرح معماری‏- نقشه ها و گزارشات توجیهی‏- هماهنگی در تعیین سامانه (های) سازه ای و عناصر تاسیسات مکانیکی و برقی‏- نقشه های اجرایی معماری‏- خدمات خاص‏- ارائه گزارش نهایی)

- نظارت معماری (اهداف‏- بررسی¬های مقدماتی و اعلام آمادگی‏- شروع عملیات‏- نظارت بر عملیات پی سازی‏- نظارت بر عملیات اجرای اسکلت و سقف‏- نظارت بر عملیات سفت کاری‏- نظارت بر عملیات نازک کاری‏- نظارت بر عملیات نماسازی‏- نظارت بر عملیات محوطه سازی‏- گزارشهای پایان عملیات ساختمانی)

۳- بررسی مبانی قیمت گذاری در نمونه کشورهای جهانی با این عناوین:
"Sources and methods construction price indices" ، "Code of measurement for cost planning" etc...
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات