مديرعامل شركت توانيردرنشست مديران ارشد صنعت برق: ...


به گزارش پايگاه خبري توانير،مهندس متولي زاده مديرعامل شركت توانير،دراجلاس مديران عامل صنعت برق كشوربا اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري درخصوص اصلاح الگوي مصرف ،كاهش پيك را يكي ازمهمترين شاخصهاي اصلاح الگوي مصرف برق ذكركرد وبا تاكيد برپرچمداري صنعت برق دراقتصاد مقاومتي ،اظهارداشت: براساس آمار،طي تابستان امسال 350ميليارد تومان پاداش همكاري به صنايع ،كشاورزي وسايرين براي همكاري درزمانهاي پيك شبكه  پرداخت شد كه صنعت برق را از6هزارميليارد تومان هزينه خريد تضميني برق ازنيروگاهها بي نيازساخت.
مديرعامل توانيراستفاده ازظرفيتهاي جديد قانون بودجه براي تسويه حساب بيش از11هزارميليارد تومان ازبدهيهاي صنعت برق ونزولي شدن روند بدهي صنعت برق براي نخستين باردرطي ساليان اخيررا ازديگرافتخارات صنعت برق برشمرد كه منجر به كسب رتبه اول وفاصله معنادارتوانيربا سايردستگاههاي اجرايي دراستفاده ازاين ظرفيت قانون شد.
وي با اشاره به موفقيت صنعت برق كشوردر وصول بيش ازيك ميليارد دلار ازمطالبات خارجي با بهره گيري ازظرفيتهاي قانوني ،يكي ديگرازاقدامات بسيارارزشمند را حذف قبوض كاغذي برق وفوايد اقتصادي وزيست محيطي آن براي كشوربرشمرد.
مهندس متولي زاده عملكرد همكاران صنعت برق درسيل ابتداي سال جاري را كه با قدرداني مردم ومسوولان كشورهمراه بود،افتخارآميزدانست.
وي گذر ازپيك تابستان امسال را كه با تلاش مجموعه برق كشور واجراي برنامه هاي مديريت مصرف وبدون خاموشي سپري شد را حاوي پيامهاي مهم دانست كه نشان مي دهد همكاران صنعت برق با انسجام وهماهنگي قادرند كارهاي بزرگي را به ثمربنشانند.
مديرعامل توانيرثبت ركورد مديريت مصرف وصادرات برق را ازديگر موفقيتهاي سال جاري ذكركرد.

كسب رتبه برتررضايتمندي مردم

مهندس متولي زاده كسب رتبه برتررضايتمندي مردم ازدستگاههاي اجرايي كشورازسوي شركت توانيركه درجشنواره شهيد رجايي و براساس نظرسنجي ازمردم احرازشد را يكي از با ارزشترين خاطرات خود درطول دوران كاري برشمرد وكسب رتبه ممتازشاخصهاي فني دراين جشنواره را ازديگرافتخارات عنوان كرد.

مديرعامل توانيربيشترين ميزان رضايتمندي مردم ازصنعت برق درميان تمام دستگاههاي اجرايي كشورآنهم دربازه اوج مصرف شبكه سراسري را مايه افتخاردانست وازمجموعه برق كشوربه ويژه شركتهاي توزيع نيروي برق كه بيشترين سهم را درجلب رضايت مردم دارند ،تشكر كرد.

برنامه هاي توانيرتاسال1400


درادامه اين نشست برنامه هاي شركت مادرتخصصي توانيرتا سال1400ازسوي مهندس متولي زاده تشريح شد.
مديرعامل توانيراين برنامه را شامل 3محور پاسخگويي بار،اصلاح اقتصاد برق ومباحث مرتبط با ساختار وحكمراني شركتي عنوان وبرلزوم بهره گيري بيشتر ازامكانات وظرفيتهاي اقتصادي شركت تاكيد كرد.
وي افزايش صادرات برق را به عنوان يك اولويت دربرنامه هاي توانيربرشمرد وبا تاكيد برلزوم افزايش همكاري مشتركان برق با برنامه هاي مديريت مصرف، ازهمكاري 120 هزارمشترك درتابستان گذشته خبرداد كه دراين بين حدود 25درصد ظرفيت بخش صنعتي كشوربه كارگرفته شده وبايد درسال آينده اين ميزان مشاركت افزايش يابد.

هزارمگاوات كاهش پيك 99با مشاركت مردم


مهندس متولي زاده افزود:براي پيك تابستان 99 به طورخاص استفاده از استارت آپها براي برقراري ارتباط مستقيم با مردم وكاهش هزارمگاوات ازمصرف پيك تابستان ،مورد توجه قرارگرفته است.
وي با اشاره به نتايج اثربخش استفاده ازكنتورهاي هوشمند براي مشتركان ديماندي ،برلزوم سرعت بخشي به روند نصب اين نوع كنتور براي مشتركان پرمصرف تاكيد كرد.
مديرعامل توانيرانجام خريدهاي عمده شركتهاي زيرمجموعه به طورمتمركز را ازسياستهاي توانيرذكركرد كه دراين خصوص تاكنون چند اقدام اساسي ازسوي شركتهاي توزيع وبرقهاي منطقه اي انجام شده وضمن اينكه نقش به سزايي دركاهش قيمت تمام شده اقلام مورد نياز شركتها دارد،بستر مناسبي را براي صادرات برق وافزايش درآمدهاي ارزي ايجاد مي كند.
مهندس متولي زاده با اشاره به برقدارشدن سالانه 15 هزارچاه كشاورزي دركشور،ازاختصاص منابع حاصل ازصرفه جويي دراين بخش به صنعت برق براي اولين بارازسوي وزارت نفت خبرداد وپيگيري جدي اين اقدام راكه درجهت منافع مردم وكشوراست ،خواستارشد.
مديرعامل توانير سلامت اداري درصنعت برق را باعث افتخاردانست ودرعين حال توجه خاص مسوولان به اين بخش وانجام كنترلهاي لازم ودقت زياد براي جلوگيري ازبروزفساد درسازمان را مورد تاكيد قرارداد.
وي درادامه ازآغازاقدامات درجهت تغيير ساختارصنعت برق با هدف افزايش اختيارات صنعت برق دراستانها خبرداد و برلزوم افزايش آمادگي صنعت برق درمباحث سايبري تاكيد كرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات