بررسي مهمترين راهكارهاي كاهش آلودگي ناشي از منابع متحرك در كارگروه فرعي آلودگي هواي اصفهان

بررسي مهمترين راهكارهاي كاهش آلودگي ناشي از منابع متحرك در كارگروه فرعي آلودگي هواي اصفهان


مهمترين راهكارهاي كاهش آلودگي ناشي از منابع متحرك در كارگروه فرعي آلودگي هواي اصفهان مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش«پارما» كارگروه فرعي آلودگي هوا روز گذشته با حضور بيش از 10 دستگاه مرتبط در سالن جلسات اداره كل حفاظت محيط زيست استان تشكيل شد.

ا ين كارگروه در خصوص اجراي قانون و آيين نامه هاي اجراي قانون هواي پاك درخصوص كاهش آلودگي هواي كلانشهر اصفهان تشكيل و مهمترين راهكارهاي كاهش آلودگي ناشي از منابع متحرك شامل ناوگان حمل و نقل عم ومي و ساير مو ا رد بررسي شد ؛ همچنين ارا ئه گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي و اتخاذ تصمياتي در اين خصوص از مهمترين برنامه هاي اين كارگروه بود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات