آرايش هوشمندانه درجهت مديريت پيك مصرف، اقدامي افتخارآميز درعبورازپيك تابستان

آرايش هوشمندانه درجهت مديريت پيك مصرف، اقدامي افتخارآميز درعبورازپيك تابستان


به گزارش پايگاه خبري توانير،مهندس همايون حائري معاون وزيرنيرودراموربرق وانرژي درگردهمايي مديران ارشد صنعت برق كه باحضورمهندس متولي زاده مديرعامل ومعاونان ومديران شركت توانير،شركت مديريت شبكه ومديران عامل شركتهاي تابعه برگزارشد،افتخارات صنعت برق درسال جاري ازجمله تلاشهاي شبانه روزي پرسنل صنعت برق درسيل ابتداي امسال،اجراي طرح قبض سبز،اجراي برنامه هاي مديريت بارومصرف انرژي ،گذرازپيك تابستان ،كاهش تلفات شبكه وكاهش متوسط رشد سالانه پيك از5 درصد به 1 درصد راحاصل هماهنگي ،تمركز وآرايش هوشمندانه نيروي انساني عنوان كرد كه حاكي ازارتقاي شاخص هماهنگي بين كاركنان صنعت برق است.
مهندس حائري كارعملياتي صنعت برق درتابستان امسال را كاري مطالعاتي ومبتني برشاخصهاي مديريت مصرف ومهندسي عنوان كرد كه با تركيب هوشمندانه اي ازآرايش نيروي انساني ،تفكررابه اقدام تبديل ساخت وبايد با نهادينه سازي، اين كارارزشمند رابه خصيصه صنعت برق تبديل كنيم.
معاون وزيرنيرو،نهادينه سازي اين دستاورد رامستلزم مستند سازي اقدامات انجام شده وارتقاي دستاوردها با انجام اقدامات جديد دانست ودراين ارتباط ،لزوم اجراي نظام نامه برنامه هاي مديريت مصرف درپيك 99 كه به زودي به شركتها ابلاغ مي شود رامورد توجه قرارداد وبراهميت نهادينه سازي اين نظام نامه درشركتهاي برق تاكيد كرد.
وي كاهش 3874مگاواتي پيك تابستان 98 درسمت مصرف رامعادل 5200مگاوات ظرفيت جديد دربخش توليد ذكركرد كه احداث آن نيازمند سرمايه گذاري بسياربالايي در صنعت برق است.
مهندس حائري تسويه بيش از11هزارميلياردتومان ازبدهيهاي صنعت برق را اقدامي بسيارارزشمند توصيف كرد وبا اشاره به جايگاه محوري بهره برداري درصنعت برق ،خواستاراولويت بندي برنامه هاي نگهداري وتعميرات خطوط وتاسيسات همچنين پروژه هاي جديد شد.لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات