همه چیز درباره سپری آهنی

به طوری که ابعاد آن شامل عرض بال و جان و همچنین ضخامت بال و جان این مقطع مطابق جدول اشتال یا همان جدول استاندارد مقاطع آلمانی است. با توجه به این موضوع وزن مخصوص سپری تولید شده نیز مطابق پروفیل جدول اشتال میباشد به طوریکه با استناد به این جدول طراح مقاطع فولادی میتواند با در دست داشتن مدول مقطع و همچنین تنش مجاز آن ظرفیت باربری پروقیل سپری مربوطه را محاسبه نماید. لذا به دلایل استفاده زیاد از این مقاطع با ابعاد جدول اشتال مقاطعی با وزن واحد طول کمتر نیز در بازار مصرف میگردد. این نوع سپری عموما در جایی استفاده میشود که از سپری باربری خاصی مورد انتظار نیست و ابعاد آن دارای الویت و اهمیت بیشتری است. بر اساس جدول اشتال (استاندارد فولاد آلمان) ارتفاع جان سپری آهنی از پشت بال تا انتهای جان برابر سایز سپری (یا نمره سپری) و مساوی با عرض بال ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات