ماجرای تساهل و تسامح در نظام مهندسی

نظارت عالیه بر اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملی توسط وزارت مطابق ماده ۳۰ و ۳۴، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان نظام مهندسی مطابق ماده ۱۵، نظارت بر اجرای صحیح عملیات ساختمان از لحاظ انطباق با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی توسط مهندسان ناظر مطابق مواد ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ و نظارت بر نحوه اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ساختمانی توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی (نظارت عمومی) مطابق ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون. برای هر یک از عوامل نظارتی فوق مواردی قابل طرح است که باعث کاهش اثربخشی نظارت‌ها و در نتیجه عدم تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تامین ایمنی، آسایش، بهره‌دهی مناسب و صرفه اقتصادی عموم ساختمان‌ها آنچنان که مورد انتظار است می‌شود. مواردی چون عدم شفافیت در وظایف با نام ناظر و در ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات