بازدید استاندار زنجان از پروژه محور داود قلی - دلجویی شهر زنجان