وزارت نفت-اداره کل نظام تامین و تجاری سازی

وزارت نفت-اداره کل نظام تامین و تجاری سازی


ضمن تقدیم  نامه وزارت نفت ( اداره کل نظام تامین و تجاری سازی) خواهشمند است چنانچه محصول تولیدی شما در لیست 122 قلم کالای ممنوع الورود نیست، مشخصات محصول را با ذکر میزا ن ظرفیت تولید در کشور ، مقادیر نیاز و مصرف سالیانه و سطح کیفی و رقابتی آن در قالب فایل الکترونیکی به منظور بررسی و ارزیابی های لازم حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ1398/08/22 به  اداره کل مذکور ارسال فرموده و یک  نسخه به دبیرخانه انجمن ارسال فرمائید.

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات