پیگیری و دریافت مدارک بیمه تعاون سال ۹۷

پیگیری و دریافت مدارک بیمه تعاون سال ۹۷

نظر به اینکه در قرارداد بیمه تکمیل درمان سازمان منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱، حسب برخی از گزارشات ارائه خدمات به اعضای محترم سازمان به نحو مطلوب و مناسبی صورت نگرفته است و سازمان در نظر دارد در صورت وصول گزارش رسمی نسبت به پیگیری موضوع اقدام نماید، لذا از تمامی اعضایی که تحت پوشش بیمه تکمیل درمان موضوع این قرارداد بوده اند و هزینه های درمان ایشان پرداخت نشده یا بطور ناقص پرداخت شده است، تقاضا دارد حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ تقاضای خود را به همراه مدارک مستند مربوطه، به سرکار خانم غنی زاده تحویل نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات