بازدید ۲۲۱ هزارنفر از سامانه طرح اقدام ملی مسکن

بازدید ۲۲۱ هزارنفر از سامانه طرح اقدام ملی مسکن

برای نام نویسی در طرح اقدام ملی مسکن، دو شهر استان قم و سه شهر استان خراسان جنوبی تکمیل طرفیت شد.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات