75هزارحلقه چاه كشاورزي طي3سال آينده برقدارمي شود

75هزارحلقه چاه كشاورزي طي3سال آينده برقدارمي شود


به گزارش پايگاه خبري توانير،مديرعامل شركت توانيردرهمايش تامين برق چاههاي كشاورزي ازمحل منابع ماده 12 قانون رفع موانع توليد،بهينه سازي مصرف وافزايش بهره وري انرژي را ازتاكيدات مقام معظم رهبري وجزو مصوبه هاي دولت ذكركرد وامضاي تفاهم نامه بين شركت توانيربا شركت بهينه سازي مصرف سوخت براي برقداركردن75هزارچاه كشاورزي طي 3سال را اولين ومهمترين هماهنگي بين وزارتخانه هاي نيرو ونفت وآغازي براي پروژه هاي مشترك بهينه سازي انرژي دانست.
مهندس متولي زاده دراين ارتباط به طرح جايگزيني يك ميليون كولرگازي درمناطق جنوبي كشوراشاره كرد كه حركتي جديد درجهت افزايش بهره وري وبهينه سازي مصرف انرژي دركشورمحسوب مي شود.
وي افزود: درطرح برقداركردن 75هزارحلقه چاه ،حدود 6هزارميليارد تومان طي 5سال دراختيارشركتهاي توزيع قرارمي گيرد وانتظارمي رود شركتها درجهت افزايش حجم سالانه برق رساني به چاهها از15 هزارحلقه به 25 هزارحلقه چاه ،به طورجدي تلاش كنند وشركتهاي پيشرو دراين بخش متناسب با عملكرد واثربخشي اقدامات ،مورد توجه قرارمي گيرند.
دراين نشست كه با حضورمديران عامل شركتهاي توزيع برق برگزارشد، مجري طرح احداث وتقويت شبكه برق چاههاي كشاورزي گفت:براساس مصوبه سوم تيرماه98 شوراي اقتصاد، چاههاي كشاورزي به 4روش خورشيدي، بادي،وصل به شبكه ومولدهاي پراكنده برقدارمي شود و به ازاي هرليترصرفه جويي گازوييل ،39سنت به مولدهاي توليد پراكنده و46 سنت به مولدهاي تجديدپذيرازمحل ماده 12قانون رفع موانع توليد پرداخت خواهد شد.
حسين محمودي افزود:اين 75 هزارچاه ازبين 130هزارحلقه چاه قابل شناسايي انتخاب شده وبراساس اين طرح طي 3 سال ،سالانه 25هزارحلقه چاه برقدار و به ازاي هرحلقه چاه به طورمتوسط 80ميليون تومان به طورعلي الحساب به شركتهاي توزيع پرداخت خواهد شد.
برپايه اين گزارش در4ماه انتهايي امسال برق رساني به 7022حلقه چاه دربرنامه قرارگرفته واين تعداد براي سال آينده 23055 حلقه چاه تعيين شده است.
گفتني است صنعت برق تاكنون تجربه برق رساني سالانه به 15000چاه كشاورزي درسال را دركارنامه دارد كه براساس اين طرح بايد به 25 هزارحلقه افزايش يابد.
اين گزارش مي افزايد:تا پيش ازپيروزي انقلاب اسلامي،2هزارحلقه چاه برقداردركشوروجود داشت كه اكنون به 260 هزارحلقه چاه برقدارافزايش يافته وهمچنان بيش از200 هزارحلقه چاه ديگرنيزبي برق است.
تامين آب ازچاههاي كشاورزي تا پيش ازاين با مصرف سالانه حدود4ميليارد ليترگازوئيل همراه بود اين درحاليست كه برقي شدن هر چاه 100كيلوواتي ،سالانه بيش از112هزارليترصرفه جويي درمصرف سوخت گازوئيل (به ارزش 49500دلار) براي كشورحاصل مي كند وعلاوه برآن هزينه سالانه كشاورزان درتعميرونگهداري تجهيزات به يك پنجم كاهش مي يابد.
همچنين نصب كنتورهاي هوشمند آب وبرق روي چاهها ،به عنوان مكمل اين طرح وتنها راه كنترل حجم برداشت آب ازسفره هاي زيرزميني مورد تاكيد قرارگرفته است.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات