آگهي فروش يك قطعه زمین با كاربري تجاري ـ خدماتي در شهرستان مشهد - اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي

ضمناً کلیه مراحل مزایده اعم از دریافت و تحویل اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس اینترنتی ( www.setadiran.ir ) می باشد. لذا جهت شرکت در مزایده داشتن توکن حقیقی یا حقوقی (شرکتها) الزامی بوده که جهت عضویت در سامانه فوق از طریق دفاترمنتخب پیشخوان دولت در سایت مذکور تماس حاصل نموده و یا از طریق دفاتر اسناد رسمی مجاز، توکن اخذ نمایند. شایسته است هرگونه ابهام و یا سوال را از طریق تلفن 05137628412 داخلي 247 و 248 با اداره راه و شهرسازي خراسان رضوي تماس و رفع ابهام گردد. توزیع اسناد شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی 18/8/98 لغایت 28/8/98 می باشد.

 1. اخذ فرم های شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات منضم به فیش واریزی  5 درصد قيمت پايه مزايده، به حساب اعلام شده به عنوان سپرده فقط در ايام تعيين شده فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) امكان پذير می باشد.
 2. به پيشنهادات فاقد سپرده و یاكمتر از 5 درصد و يا مبهم و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 3. كليه هزينه هاي متعلقه شامل هزينه نقل و انتقال،‌ انتشار آگهي، عوارض، ماليات متعلقه و طرح آماده سازی و عوارض نوسازی و شهرداری و غيره كلاً به عهده برنده مزايده مي باشد.
 4. بدیهی است در تاريخ 30/8/98  نسبت به بازگشايي و بررسي پيشنهادات و اعلام نتيجه اقدام خواهد شد.
 5. شرایط پرداخت بهاء ملک به صورت نقد می باشد.
 6. زمین فوق در قسمت غرب به میزان تقریبی 520.20 مترمربع دارای تصرف می باشد که رفع تصرف به عهده برنده مزایده خواهد بود. بدیهی است در صورت لزوم این اداره کل همکاری لازم در خصوص رفع تصرف قسمت یادشده را با برنده مزایده خواهد داشت.
 7. واگذاری بدواً به صورت قرارداد بوده که پس از تسویه حساب قطعی توسط برنده مزایده و طی مراحل قانونی و ثبتی انتقال سندامکان پذیرخواهد بود.
 8. در صورتی  که برنده اول ظرف مهلت یک هفته از تاریخ اعلامی در جهت تکمیل واریزی اقدامی ننماید؛ مبلغ سپرده به نفع اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزایده مشخص و اعلام و در صورت عدم واریز وجه از سوی برنده دوم در مهلت مشخصه نیز سپرده واریزی وی ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.
 9. قطعه مذكوربر اساس بند 3 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر مشهد مورخ 2/10/97 اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي داراي كاربري تجاري- خدماتي (خدمات عمومي و انتفاعي) مقياس منطقه اي با ضوابط ذيل مي باشد:

الف) با توجه به سلسله مراتب شبكه معابر پيشنهادي احداث دسترسي از بلوار فكوري ممنوع بوده و تنها دسترسي پياده رو از فضاي سبز حاشيه محور بلامانع است.

ب) حداكثر سطح اشغال پلاك در كليه طبقات منفي، همكف و اول 80 درصد و در طبقات بالاتر 50 درصد، حداكثر تراكم ساختماني 500 درصد (6 طبقه روي زمين)

ج) حداقل 25 درصد از سطح زيربنا مي بايست به كاربري خدمات (فرهنگي-ورزشي) اختصاص يابد براين مبنا فعاليت مجاز در طبقات به شرح زير مي باشد:

 • زيرزمين 3- و پايين تر با كاربري پاركينگ، ورزشي (سالن ورزشي،‌استخر)، انباري، تاسيسات
 • زيرزمين 1- و 2- ، همكف، اول و دوم: با كاربري تجاري در ساير طبقات تخصيص دو طبقه معادل 100 درصد از تراكم به كاربري فرهنگي (شامل سينما، تئاتر، نگارخانه، كتابخانه و موزه) يا ورزشي در تلفيق با تجاري صورت پذيرد.
 • پيش بيني تعداد پارك مورد نياز به تفكيك كاربريهاي مختلف بر اساس طرح تفصيلي الزامي مي باشد.
 • پیش بینی سایر ضوابط پیش بینی در طرح تفصیلی جهت احداث کاربری مختلط تجاری-خدماتی الزامی است.
 • 10 درصد از مساحت عرصه (از سطح فضاي باز) مي بايست به كاشت درخت اختصاص يابد.
 • احداث بام سبز (با حداكثر سطح اشغال يك درصد) و پيش بيني آن بصورت رستوران روباز بلامانع است.

مشخصات املاك مورد مزايده اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

  منبع خبر

  اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

  اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات