بررسی تغییرات پوشش جنگلی رشته‌کوه زاگرس از سال 1356 تا سال 1396 با استفاده از تصاویر ماهواره ای و GIS (منطقه مطالعاتی پرآو)

بررسی تغییرات پوشش جنگلی رشته‌کوه زاگرس از سال 1356 تا سال 1396 با استفاده از تصاویر ماهواره ای و GIS (منطقه مطالعاتی پرآو)


حوزه های تحت پوشش: نقشه برداری
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

ارزیابی پوشش گیاهی و تغییرات آن‌یک مسئله مهم در مدیریت منابع جنگلی است. آگاهی از خصوصیات کمی و کیفی تغییرات پوشش گیاهی می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های توسعه پایدار کمک شایانی نماید. منطقه کوهستانی پرآو در سال‌های اخیر تغییرات شدید پوشش گیاهی را تجربه نموده است که نیاز به شناسایی تغییرات را در بهینه‌سازی مدیریت آن دوچندان می سازد. لذا روش‌های متنوعی در آشکارسازی تغییرات موجودیت‌های مستقل زمینی وجود دارد؛ که در این پژوهش از فنّاوری سنجش‌ازدور و سیستم اطلاعات مکانی استفاده‌شده است. درواقع سنجش‌ازدور فناوری کلیدی برای ارزیابی وسعت و میزان تغییرات پوشش اراضی است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی وسعت و مساحت پوشش گیاهی موجود و تغییرات آن در طول دوره 40 ساله می باشد. در این راستا، ابتدا تصاویر ماهواره ای مجموعه سنجنده های لندست انتخاب شد و پس اجرای تصحیحات هندسی و رادیومتریکی بر روی آن‌ها، شاخص پوشش گیاهی NDVI برای هر دوره 4 ساله از سال 1356 تا سال 1396 تولید گشت. سپس با استفاده از شاخص پوشش طیفی EVI اقدام به ارزیابی دقت تغییرات پوشش گیاهی منطقه موردمطالعه گردید. در این خصوص با استفاده از ماتریس خطا، دقت کلی 90% و ضریب کاپای کوهن 0.88 مشخص گردید که نشان از دقت بالای مدل پیاده شده است. همچنین با استفاده از مدل میانگین متحرک یک مدل از پوشش گیاهی در سال 1400 تهیه گردید. لازم به ذکر است، با بررسی نقشه های پوشش گیاهی تولیدشده، می توان به وخامت موضوع تخریب جنگلی و نابودی پوشش گیاهی منطقه کوه پرآو و عدم رسیدگی سازمان های ذی ربط پی برد.
کلمات کلیدی: تغییرات پوشش گیاهی، سنجش‌ازدور، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجنده لندست.

---

ارائه دهنده: آقای مهندس معین کاظمی علیشاهی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری گرایش GIS
استاد راهنما: آقای دکتر مرتضی حیدری مظفر، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
استاد ممتحن: آقای دکتر حسین تراب زاده خراسانی، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
استاد ممتحن: آقای دکتر مهدی ریاحی خرم، استادیار رشته مهندسی محیط زیست

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات