آگهی مزایده حضوری حراج

آگهی مزایده حضوری حراج

آگهی مزایده حضوری حراج ( نوبت اول )


شهرداری بندر انزلی به استناد بند 4 مصوبه شماره 73 مورخ 98/04/02 شورای اسلامی شهر در نظر دارد تعدادی در حدود 500 قلم اجناس مستعمل دپو شده و لوازم اسقاطي سال هاي 96 و  97 كه داخل محوطه كشتارگاه سابق ( شهرداري ناحيه 1)  جمع آوری گردیده را به قیمت پایه كارشناسي با حضور اعضای کمیسیون و نماینده شورای اسلامی شهر بصورت مزایده حضوری در ساعت 10 روز شنبه 18/08/98 بفروش برساند ، کسانی که مایل به شرکت در حراج عمومی می باشند می توانند همه روزه به غیر از ایام تعطیل در ساعت اداری به آدرس فوق  مراجعه و اقلام اسقاطي را از نزدیک ملاحظه نمایند.

شرایط حراج

1- شرکت کنندگان در حراج مبلغ 23954250 ( بيست و سه میلیون و نهصد و پنجاه و چهار هزارو دويست و پنجاه) ریال برای شرکت در مزایده به عنوان سپرده به حساب 310000 67 99001 شهرداری بندر انزلی نزد بانک ملی شعبه بلوار پرداخت و با ارائه فیش بانکی و یا چک تضمین بانکی معادل فوق بنام شهرداری بندرانزلی در حراج شرکت نمایند و در صورت حائز اکثریت ، برنده مزایده حضوری شناخته و چنانچه از پیشنهاد خود عدول نمایند سپرده آنها به سود شهرداری ضبط و برداشت خواهد شد.

2- به تقاضای افرادی که فاقد فیش و یا چک تضمین بانکی معادل ، به عنوان سپرده باشند در حراج ترتیب اثر داده نخواهد شد و بهای اقلام فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود.

3- در صورتی که برنده مزایده حضوری از تحویل وجه نقد خودداری نماید شهرداری   مجازاست بدون مراجعه به مراجع صالحه ، سپرده او را به نفع خود ضبط نماید.

4-سپرده نفر دوم و سوم مزایده تا تحویل اقلام و لوازم ، نگهداری خواهد شد و درصورتی که نفر اول حاضر به تحویل وجه نقد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و به ترتیب با نفر دوم و سوم عمل خواهد شد.

5-خریدار مکلف است حداکثر ظرف مدت يك هفته اقلام خریداری شده را از محل شهرداري ناحيه 1 ( كشتارگاه سابق) خارج نماید و کلیه هزینه های حمل به عهده خریدار می باشد .

6- هزینه هر نوع کارشناسی و عوارض و مالیات به عهده خریدار است.

7-جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44508264 واحد اموال شهرداري تماس حاصل نمائید.

8-قیمت پایه بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

9-شهرداری در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بندر انزلی

  منبع خبر

  شهرداری بندر انزلی

  شهرداری بندر انزلی

  شهرداری بندر انزلی یک شهرداری در شهر بندرانزلی می باشد

   نظرات