شهرداری نکا در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 805 شورای اسلامی شهر نکا ، نسبت به فروش هیزم ، چوب ، شاخه ، سرشاخه حاصل از سربرداری و اصلاح درختان سطح شهر نظیر ( اکالیپتوس ، چنار ، صنوبر ، بید و کاج و سایر درختان ) در صورت لزوم با رعایت ارتفاع سربرداری به متراژ 8 متر از طریق مزایده عقد قرارداد نماید.

شهرداری نکا در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 805 شورای اسلامی شهر نکا ، نسبت به فروش هیزم ، چوب ، شاخه ، سرشاخه حاصل از سربرداری و اصلاح درختان سطح شهر نظیر ( اکالیپتوس ، چنار ، صنوبر ، بید و کاج و سایر درختان ) در صورت لزوم با رعایت ارتفاع سربرداری به متراژ 8 متر از طریق مزایده عقد قرارداد نماید.

آگهی مزایده عمومی

شهرداری نکا در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 805 شورای اسلامی شهر نکا ، نسبت به فروش هیزم ، چوب ، شاخه ، سرشاخه حاصل از سربرداری و اصلاح درختان سطح شهر نظیر ( اکالیپتوس ، چنار ، صنوبر ، بید و کاج و سایر درختان ) در صورت لزوم با رعایت ارتفاع سربرداری به متراژ 8 متر از طریق مزایده عقد قرارداد نماید.
لذا متقاضیان می توانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-34723010-011 تماس حاصل نمایند.
مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1398/08/30 می باشد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات