چگونگي پرداخت صورتحساب مصرفي بعد از حذف قبوض كاغذي برق

منبع خبر

شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری

شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری

شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری یک شرکت در شهر شهرکرد می باشد

    نظرات