هشتمین جلسه هم اندیشی مدیران شرکتهای عضو انجمن

هشتمین جلسه هم اندیشی مدیران شرکتهای عضو انجمن
هشتمین جلسه هم اندیشی با اطلاع قبلی در ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 98/8/28 با شرکت امضاء کنندگان لیست پیوستی حاضرین در جلسه و نمایندگان 19 شرکت، در محل دفتر انجمن، تشکیل و پس از ارائه گزارش از طرف آقای مهندس صومی در خصوص جلسه مشترک با آقای مهندس میرزایی، ریاست محترم نظام فنی اجرایی استان، گزارش مهندس صومی در مورد جلسه اخیر مدیران دفاتر جامعه در استان های آ. ش – مشهد – اصفهان با مسئولین جامعه مشاوران ایران در خصوص اصلاح اساسنامه و خودگرانی دفاتر استان ها مطرح و اعلام داشتند در اخر جلسه با مدیران جامعه نظر بر این بود که از پتانسیل روابط انجمن ها با اعضای استانی جامعه بیشتر استفاده شود.
در خصوص جلسات هم اندیشی با توجه به سرفصل موضوعات مقرر شده در جلسات قبلی هم اندیشی که عبارت بود از: ارجاع کار به مشاوران و مسائل و مشکلات ضوابط و مقررات نظام فنی اجرایی کشور و سایر موضوعات، از قبیل اصلاح ماده 24 آئین نامه خرید خدمات مشاوره- الزامی نمودن اولویت ارجاع کار به مشاوران بومی استانی- الزامی نمودن بخشنامه حذف قیمت نامتناسب – مسائل نظام مهندسی- بازدید و ارزیابی از دستگاهای اجرایی در خصوص نحوه ارجاع کار و رسیدگی به حق الزحمه مشاوران (توسط کار گروه پیمان شورای فنی استان)- سامانه ارزشیابی مشاوران و پیمانکاران- الزام به ارجاع کار به مشاوران بومی، مطالبی مطرح شد که اهم نظرات اعضاء به شرح زیر می باشد :
1- ارجاع مسائل تخصصی به کمیته های مربوطه 2- حذف ماده 24 آئین نامه خرید خدمات مشاوره به نفع مشاوران نیست – تبدیل ماده 24 به دو ماده معاملات متوسط و کوچک و اینکه معاملات متوسط فقط به مشاوران حقوقی دارای صلاحیت از سازمان – برنامه بودجه واگذار گردد، در مورد معاملات کوچک، دو نظر وجود دارد یکی اینکه مشاور حقیقی نباید باشد، نظر دوم اینکه مشاور حقیقی صرفاً برای معاملات کوچک و اینکه صرفاً اساتید دانشگاه باشد. نظر دیگر اینکه برای اشخاص حقیقی قید گذاشته شود اینکه مشاور حقیقی معرفی شده از طرف یکی از مشاوران و یا تائید شده انجمن مشاوران باشد و اینکه ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی کنترل گردد. نظر دیگر اینکه در آئین نامه جدید خدمات مشاوره، مشاور حقیقی مفهومی ندارد چون مشاور باید تمام وقت باشد.
نظرات سایر اعضاء: ( درمسائل عمومی):
1- پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به منابع طبیعی و آبخیزداری
2- تنظیم آئین نامه برای ستاد ایران علی الخصوص در مورد مدت آگهی ها در ستاد ایران
3- جلسات هم اندیشی توسط اعضاء غیر هئیت مدیره اداره شود و دستور جلسه قبلاً به اعضاء اعلام گردد و صرفاً مسائل تخصصی نباشد بلکه مسایل عمومی در اولویت باشد .
4 - نظر مهندس صومی در مورد مدیریت و اداره جلسات این بود که جلسات هم اندیشی آتی توسط رئیس سنی جلسه ( آقای مهندس محدودی) اداره و اعضاء به نام ایشان دعوت شده و نسبت به مکانیزم اداره جلسه، با انتخاب رئیس و دبیر جلسه و تعیین موضوعات و دستور جلسات، تصمیم گیری گردد که مورد توافق اعضاء حاضر در جلسه قرار گرفت.
نظر مهندس محدودی در مورد کم و کیف جلسات هم اندیشی : باید این جلسات در وهله اول به مسائل عمومی، فرهنگ سازی و... بپردازد.
جلسه ساعت 19:20 خاتمه پذیرفت. لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد

      نظرات