حضور سردار غیب پرور در اجتماع ۵ هزار نفری بسیجیان شهرستان مرودشت

حضور سردار غیب پرور در اجتماع ۵ هزار نفری بسیجیان شهرستان مرودشت

b_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_5960.jpg

b_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_0124.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_0104.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_0087.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_0193.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_0157.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_0146.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_0386.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_5842.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_6063.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_0394.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_5828.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_5766.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_0531.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_0586.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_0554.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_5835.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_5958.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_5833.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_0403.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_5880.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_5956.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_6002.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_0560.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_0195.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_5843.jpg

b_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_5918.jpg

b_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_0386.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_5955.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_5998.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_5880.jpgb_300_300_16777215_00_images_news_news-20_IMG_5955.jpg

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مرودشت

    منبع خبر

    شهرداری مرودشت

    شهرداری مرودشت یک شهرداری در شهر مرودشت می باشد

      نظرات