آگهی فراخوان عمومی

آگهی فراخوان عمومی

آگهی فراخوان عمومی(نوبت چهارم)

شهرداری قروه در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده اجاره جایگاه ها ی CNG از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید :

لذا از کلیه متقاضیان محترم دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر این آگهی بشرح زیر جهت دریافت و تحویل مدارک و اسناد مزایده های فوق الذکر  به آدرس شهرداری قروه واقع در خیابان شهید سعیدی جنب دادگستری مراجعه نمایند .

 1. تاریخ تحویل اسناد از تاریخ انتشار اگهی می باشد.
 2. آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14روز سه شنبه مورخ 26/09/98 بوده و پیشنهادات واصله رأس ساعت 00/8روز چهار شنبه مورخ 27/09/98 در محل اتاق جلسات شهرداری بازگشایی خواهد شد .
 3. هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 4. شهرداری  در رد و  یا قبول پیشنهادات مختار است .
 5. سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مزایده درج شده است .

تلفن تماس : 35251401 - 087

روابط عمومی شهرداری قروه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قروه

  منبع خبر

  شهرداری قروه

  شهرداری قروه یک شهرداری در شهر قروه می باشد

   نظرات