معرفی سه نفر برای انتخاب رئیس شورای مرکزی دوره هشتم از میان آنان


معرفی سه نفر برای انتخاب رئیس شورای مرکزی دوره هشتم از میان آنان

شروع دوره هشتم شورای مرکزی با برگزاری انتخابات برای معرفی سه نفر کاندیدای ریاست دوره جدید شورای مرکزی ادامه یافت.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی
در این انتخابات که در حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد ۴ نفر کاندیدای ریاست شورای مرکزی دوره هشتم شدند که پس از رای گیری با ورقه به ترتیب مهندس احمد خرم ۲۴ رای،
مهندس عباس وثیق نیا  ۲۰ رای
مهندس بهمن مومنی مقدم ۱۹ رای از مجموع آراء حاضرین را به خود اختصاص دادند و خانم دکتر نصرموفق به ورود به مرحله بعد نگردید.
از میان سه نفر حائزین اکثریت آرا،
وزیر راه و شهرسازی یک نفر را برای صدور حکم ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به رئیس جمهور معرفی می‌کند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات