برگزاري جلسه هم افزايي معاونت توسعه مديريت و منابع راه وشهرسازي با حوزه مديركل

برگزاري جلسه هم افزايي معاونت توسعه مديريت و منابع راه وشهرسازي با حوزه مديركل

برگزاري جلسه هم افزايي معاونت توسعه مديريت و منابع راه وشهرسازي با حوزه مديركل
در صبحانه كاري اداره ارتباطات و اطلاع رساني با معاون توسعه مديريت و منابع و اداره حراست، بر هم افزايي بين كاركنان به عنوان اصلي مهم در رسيدن به اهداف عاليه اداره كل راه وشهرسازي استان تاكيد شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه وشهرسازي استان اصفهان، اولين جلسه هم افزايي معاونت توسعه مديريت و منابع راه وشهرسازي با ادارات حراست، ارتباطات و اطلاع رساني و ارزيابي و عملكرد برگزار شد.
اين نشست به رياست عباس صالحي معاون توسعه مديريت و منابع انساني اداره كل و با حضور عبدالحسين پارسايي راد رئيس اداره حراست و حسن كحال زاده رئيس اداره ارتباطات و اطلاع رساني و با هدف افزايش هم افزايي و تشريك مساعي ادارات و كاركنان سه حوزه برگزار شد.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني ضمن شنود سخنان و مطالب مطروحه توسط كاركنان در اين نشست صميمي گفت: خوشبختانه وحدت رويه و تشريك مساعي بين حوزه هاي مختلف در اين اداره كل ملموس و مثال زدني است .
هم افزايي و همياري كاركنان با يكديگر در پيشبرد اهداف به منظور دستيابي به انتظارات مورد نظر همواره مورد تائيد بوده كه سعي مي شود با بكار گيري تمام توان تخصصي ، فني و انساني به آن دست يافت.
پارسايي راد رئيس اداره حراست اداره كل نيز با توجه به رويه خود جهت انجام امور ضمن مدنظر قرار دادن قوانين و ضوابط موجود برهمكاري و همياري بين كاركنان حراست با مجموعه تاكيد نمود و گفت: حراست از اداره كل و صيانت از پرسنل مجموعه وظايف قانوني ماست كه سعي شده با همكاري و همياري با ديگر حوزه ها اين مهم به سرانجام برسد و اميد داريم تا با برگزاري اينگونه جلسات بين روسا و كاركنان حوزه هاي مختلف به اهداف دست يابيم.
حسن كحال زاده رئيس اداره ارتباطات و اطلاع رساني اين اداره كل نيز در ابتدا با تاكيد برگزاري اينگونه جلسات به منظور ايجاد ارتباطات بيشتر بين ادارات و كاركنان به منظور تشريك مساعي در امورات مربوطه بيان داشت: هدف ما ايجاد ارتباطي دوسويه بين اداره ارتباطات و اطلاع رساني با ديگر ادارات و حوزه هاي مختلف اداره كل است تا بتوانيم با جمع آوري نوآوري هاي تك تك كاركنان در بستر ارتباطات و گفتمان جمعي به نوآوريهاي فزاينده دست يابيم و با تشريك مساعي ضمن پيشبرد اهداف عاليه رضايت خدا و مردم عزيز و مراجعه كنندگان را جلب نماييم.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات