اطلاع رساني خاموشي شهرستان رودبار جنوب در تاريخ 98/09/15

اطلاع رساني خاموشي شهرستان رودبار جنوب در تاريخ 98/09/15

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب)

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب) یک شرکت در شهر کرمان می باشد

   نظرات