مرکز دیسپاچینگ شرکت برق منطقه ای زنجان مورد ارزیابی قرار گرفت

مرکز دیسپاچینگ شرکت برق منطقه ای زنجان مورد ارزیابی قرار گرفت

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات