تعهدات بیمه تکمیلی

این بیمه نامه را براساس قوانین و مقررات بیمه در ایران و شرایط خصوصی و عمومی مندرج در متن و پیوست آن صادر گردیده است.

لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد

      نظرات