وزيرنيرودرآيين گشايش سي وچهارمين كنفرانس بين ...

به گزارش پايگاه خبري توانير، دراين مراسم كه با حضوردكتراردكانيان وزيرنيرو، مهندس حائري معاون وزير نيرو دراموربرق وانرژي ،مهندس متولي زاده مديرعامل شركت توانير،دكترهاشمي نايب رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي وجمعي از اساتيد،پژوهشگران ومديران ارشد صنعت برق كشوردرپژوهشگاه نيروبرگزارشد ،وزيرنيرو اموربرق را تركيبي از جنبه هاي مهندسي ،اقتصادي ،جامعه شناختي و مديريتي ذكر كرد وافزود: طبيعتا پيشبرد كاردراين صنعت مستلزم همكاري عميق در زنجيره فعاليتها است وتوفيق درايجاد يك همبسته دراين عرصه ،ما را قادرمي سازد از ارايه خدمتي سزاوار كه توليد وعرضه مطمئن وپايدار ومصرف صحيح برق است ،اطمينان حاصل كنيم.
دكتراردكانيان عزم وزارت نيرو را متمركز بربرنامه هاي مديريت مصرف و درمراحل پيشرفته تر،مديريت تقاضا عنوان كرد وگفت: تغيير رفتارمصرفي درجامعه ،پيدايش كسب وكارهاي مبتني بربهينه سازي ومديريت مصرف ،ديپلماسي برق ،توسعه بازارهاي رقابتي و متنوع سازي درآمدها از جمله زمينه هايي است كه انتظارداريم رگه هاي تاثيرگذارآن دركنفرانسهاي بين المللي برق ديده شود وما تلاش داريم ازاين فرصت ومرجعيت كه مركز همبسته تخصص ودانش درعرصه هاي علوم اجتماعي و علوم طبيعي درصنعت برق است ،حداكثربهره راببريم.
وي كنفرانس بين المللي برق را محل تلاقي دانش ،تخصص ،تجارب و ارتباط آن با بيرون مرزها دانست وبربهره گيري ازپژوهشگران ونيروهاي جوان وخوش فكرصنعت ومتخصصان علوم اجتماعي درطراحي ،برنامه ريزي ومديريت كنفرانس تاكيد كرد.
وزيرنيرو تغيير الگوي مصرف برق درجامعه را حايز اهميت عنوان و برنقش تعيين كننده آن در حفظ منابع زيست محيطي آب وانرژي وتوسعه پايدارتاكيد كرد.
وي ازجمله سرفصلهاي پژوهشي مورد انتظار وزارت نيرو از كنفرانس  سي وپنجم را توسعه كسب و كارهاي مبتني برمديريت مصرف وبهينه سازي توليد برق ،معماري اكوسيستم نوآوري بخش برق با حضوراستارتاپها ،استقراركارآمد واثربخش نهاد تنظيم گردربخش برق ،هوشمندسازي حلقه هاي مديريت مصرف وصادرات فن آوريها در زمينه برق دركنارصادرات برق وخدمات فني ومهندسي برشمرد.
دكتراردكانيان دستاوردهاي پژوهشي وتحقيقاتي كنفرانس بين المللي برق را راهگشاي صنعت برق درشرايط محدوديتهاي شديد عنوان كرد  كه مي تواند محدوديتها وتحريمها را به فرصتي براي بهره وري بيشتر دراين صنعت زيربنايي تبديل سازد.
وي افزود: ما توانستيم نه تنها دروزارت نيرو بلكه درسازمان دولت ودركنارظرفيت قانونگذاري ونظارتي مجلس شوراي اسلامي و زيرچتر نظام جمهوري اسلامي دستاوردهاي عمده اي حاصل وبخش عمده نقشه راه آتي صنعت برق را ترسيم كنيم.
وزيرنيرو با ذكر پيشرفتهاي صنعت برق ايران دربازارهاي منطقه اي ،ابراز اميدواري كرد زمينه هاي كار وفعاليت خانواده بزرگ صنعت برق به ويژه بخش خصوصي در بازارهاي منطقه بيش از گذشته فراهم شود وهم اكنون نيز اين همكاريها در قالب برنامه 3 ساله درپي سنكرون سيستم برق كشور با عراق درجريان است و برنامه همكاري با ساير كشورها مانند افغانستان ،ارمنستان و جمهوري آذربايجان نيز تدوين وبا نظارت مستمر اموربرق وزارت نيرو درمسير پيشرفت قراردارد.

وي كاهش رشد بارشبكه درپيك تابستان سال 97 ازبيش از 5درصد به حدود 3درصد و رساندن آن به حدود يك درصد درتابستان امسال را ازدستاوردهاي بسيارارزشمند بخش برق كشورذكركرد وافزود:صنعت برق با عبور بدون خاموشي از پيك تابستان 98، درحالي شانزدهمين سال بدون خاموشي گسترش يافته راپشت سرمي گذارد كه خاموشيهاي متعدد برنامه ريزي نشده وگسترده (بلك اوت) دركشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه  طي اين مدت بوقوع پيوسته است.
وزيرنيروبا اشاره به افزايش قابلبت كنترل شبكه سراسري ،شاخص فركانس شبكه در99.9درصد طي سالجاري را دربازه 0/1 ± 50هرتز ذكر وتاكيد كرد: بيش از 95 درصد نيازهاي صنعت برق به كمك 150هزارنيروي مستقيم بخش خصوصي درداخل كشور تامين مي شودكه توسعه پايداردراين صنعت را رغم زده و مي توانيم با افتخار اين نويد را به سايربخشها بدهيم كه هيچگونه محدوديتي درچرخش چرخهاي اقتصاد وتوليد كشور ازبابت تامين برق وجود ندارد.
وي تصريح كرد: ما نقش خود را براي تحكيم صلح وآرامش كشورهاي منطقه ازطريق كمك به رشد وتوسعه همسايگان ايفا مي كنيم كه دستاورد بزرگي است وصنعت زيرساختي برق به رغم تحريمها ومحدوديتها به حركت روبه جلوي خود ادامه مي دهد.

دكتراردكانيان با اشاره به پويش الف-ب ايران و به ثمررسيدن 33 هزارميليارد تومان طرح جديد و كلنگ زني 46 هزارميليارد تومان طرح ديگر صنعت آب وبرق تا پايان امسال ،از تمامي پشتيبانان صنعت برق به ويژه مجلس شوراي اسلامي قدرداني كرد وگفت: از مجموعه دست اندركاران صنعت برق انتظارمي رود به اتكاي تلاش ،تعصب وپيگيري آحاد خانواده بزرگ صنعت برق ،برنامه 099 كه به معناي خاموشي صفردرتابستان آينده است را به خوبي اجراكنند.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات