بررسي فعاليت هاي كميته هاي 5 گانه كارگروه توسعه ...

به گزارش پايگاه خبري توانير، در اين جلسه كه دكتر ميلاني مديرعامل ، معاونين و ساير اعضاي كارگروه و نيز خانم قاسمي از كارشناسان ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان حضور داشتند ، ابتدا آقاي يوسفي دبير كارگروه، توضيحات كلي در خصوص تصميمات و عملكرد كميته هاي پنجگانه اين كارگروه را ارائه نمود.

سپس دبيران كميته هاي سرمايه انساني ، توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري ،پيرامون مصوبات جلسات قبلي كارگروه توضيحات و مواردي را بيان داشتند.
در ادامه، گزارش تحليلي ارزيابي عملكرد شركت برق منطقه اي آذربايجان در جشنواره شهيد رجايي سال 97 ارائه شد و سپس دكتر فتح زاده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ضمن قدرداني از تلاش هاي شركت برق منطقه اي آذربايجان در ارزيابي جشنواره شهيد رجايي، تاكيد كرد تا با شناخت نقاط قابل بهبود و استفاده از تجارب شركت هاي برتر جشنواره، در سال آتي رتبه شركت بيش از پيش ارتقاء يابد.
در اين جلسه همچنين خانم قاسمي كارشناس ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نيز پيرامون بهبود شاخص هاي ارزيابي و مستندات مورد نياز و تكميلي ، مواردي را بيان داشت.
دكتر ميلاني مديرعامل شركت برق منطقه اي آذربايجان نيز پس از استماع گزارش همكاران ، طي سخناني ضمن تقدير و تشكر از تلاشهاي همكاران در ارزيابي سالانه جشنواره شهيد رجايي، برضرورت انجام مستمر اقدامات بموقع در جهت الزامات جشنواره شهيد رجايي وتعامل بيشتر با سازمانهاي متولي امر ارزيابي در جهت بهبود نتايح ارزيابي، تاكيد كرد.
در پايان اين جلسه، همچنين در خصوص طرح جانشين پروري و استعداد يابي در شركت بحث و تبادل نظر شده و مقرر شد به منظور تقويت بدنه كارشناسي و مديريت پايه شركت ، از طرح "تربيت مديران جوان" سازمان مديريت و برنامه ريزي استان استفاده شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات