اجرای عملیات جدول گذاری در خیابان های شهدای صفریعملیات جدولگذاری در نقاط مختلف سطح منطقه سه اراک با هدف دفع و هدایت آب های سطحی د‌‌ر زمان بارندگی وارتقا سطح کیفی ایمنی معابر شهری، درحال انجام است.

آب های سطحی در فصل بارندگی و به منظور تقویت زیرساخت های شهری و تامین رفاه حال شهروندان، عملیات جدول گذاری در خیابان های شهدای صفری، خیابان صنوبر کوچه سرو یک توسط امانی منطقه سه انجام شد.

وی در ادامه افزود: این عملیات جهت بهبود شرایط زیست محیطی و ترافیکی اجرا و پیش تر نیز جدول گذاری خیابان های کوهسار و شهدای صفری صورت گرفته بود.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات