ارائه آیین‌نامه تشکیل «شورای‌عالی آمایش سرزمین»

ارائه آیین‌نامه تشکیل «شورای‌عالی آمایش سرزمین»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای‌عالی آمایش سرزمین» با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می شود.

شورای مورد اشاره، ‌مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن، بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه ها و طرح های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی، بررسی برنامه های اجرایی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه ای و استانی و نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ذی‌ربط، را بر عهده دارد.

دستگاه های اجرایی نیز مکلفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم و اجرا کنند که زمینه تحقق جهت‌گیری های آمایش سرزمین فراهم آید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (رئیس شورای‌عالی)،‌ معاون سازمان برنامه و بودجه (دبیر شورای‌عالی)،‌ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیران کشور، صمت، اطلاعات، جهاد کشاورزی، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اعضای این شورا را تشکیل می دهند.

در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی این ماده را که با مشارکت دستگاه های اجرایی ذی ربط در ۲۱ ماده،‌ تهیه و به تصویب ستاد «بررسی و تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و اسناد راهبردی قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» رسیده، جهت سیر مراحل تصمیم‌گیری به دولت ارسال کرده است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات