وزيرنيرو براهميت پژوهش درحوزه مديريت مصرف ونقش آن درتاب آوري كشورتاكيد كرد

وزيرنيرو براهميت پژوهش درحوزه مديريت مصرف ونقش آن درتاب آوري كشورتاكيد كرد

به گزارش پايگاه خبري توانير،دكتر رضا اردكانيان وزير نيرو دراين مراسم لزوم توجه جدي تربه موضوع تاب آوري كشور درشرايط تحريم رامورد تاكيد قرارداد وجهت گيري فعاليتهاي پژوهشي براي ورود به عرصه هاي مديريت مصرف آب وبرق به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذيركشور،خواستارشد.
وزيرنيرو با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري درخصوص اهميت پرداختن به علوم انساني و نقش تحقيقات در حل مسايل كشورگفت: ما بايد درشرايط امروز جامعه و به قصد استفاده از فرصتي كه تحريمهاي ظالمانه دركشورمان ايجاد كرده توجه جدي تري به موضوع تاب آوري كشور وجنبه هاي مختلف آن داشته باشيم ودراين زمينه پرداختن به موضوع اصلاح الگوي مصرف يكي از ضرورت هاست.
دكتراردكانيان وزارت نيرو را عرضه كننده 2محصول مهم آب و برق ذكر كرد كه بالاترين سطح تماس با آحاد جامعه را داراست وپژوهشگران درمراكز علمي وتحقيقاتي اعم از وزارت نيرو ،دانشگاهها وسايروزارتخانه ها وسازمانها كه درحوزه هاي مشترك مشغول تحقيق هستند لازم است به جد به موضوع اصلاح مصرف دركشوربپردازند.
وي با اشاره به حمايت وزارت نيرو وشركتهاي زيرمجموعه ازفعاليتهاي پژوهشي به ويژه نقش بانوان دراين عرصه، دستاوردهاي چشمگير مديريت مصرف برق درتابستان امسال را مورد توجه قرارداد وابرازاميدواري كرد رفتارصحيح ومناسب تر درحوزه مصرف با اتخاذ روشهاي اخلاقي تر شكل بگيرد.
دكترقباديان معاون آموزش ،پژوهش وفن آوري وزارت صنعت ومعدن ديگرسخنران اين جشنواره بود كه با اشاره به نقش پژوهش درپيشبرد تمدن بشري ،از آمادگي اين وزارتخانه براي كمك به بومي سازي فن آوريهاي وارداتي خبرداد وكيفيت وقيمت را اساس توليد درانقلاب چهارم صنعتي عنوان كرد.
دكتر محمد صالح اولياء معاون تحقيقات ومنابع انساني وزارت نيرو دراين مراسم پيرامون نوآوري به عنوان يك مفهوم كليدي در رويكرد جديد به پژوهش وفن آوري به ايراد مطالب پرداخت.
وي يكي ازويژگيهاي اين جشنواره را تعامل وارتباط عميق وداوطلبانه  بين عناصر ذكركرد وازجمله فعاليتهاي پژوهش در وزارت نيرو در سال 98 به برپايي پنلهاي تخصصي وبررسي تقاضا درعرصه فن آوري ،جشنواره بانوان ،عرضه توانمنديهاي پژوهشي برتر ،راه اندازي كريدور خدمات فن آوري ،برگزاري 12 نشست تخصصي درحوزه هاي آب وبرق طي 2 روز، كريدور خدمات ايده تا بازار،برپايي 4 ميز دستاوردها وغيره برشمرد وموضوع حمايت ازشركتهاي دانش بنيان را ازبرنامه هاي جدي وزارت نيرو عنوان كرد كه تا پايان امسال آيين نامه آن آماده مي شود.
مهندس شيوا معاون وزيرنيرو دراموربانوان وخانواده ديگر سخنران اين مراسم بود كه درخصوص برپايي اولين جشنواره دستاوردهاي پژوهش وفن آوري ودارايي هاي فكري بانوان درحوزه آب ،برق وانرژي واقدامات انجام شده به ايراد مطالب پرداخت.
درادامه اين مراسم با حضور وزيرنيرو از دكتر نسترن رياحي ومهندس رضوان ورمزيار پژوهشگران برتر بخش بانوان با اهداي لوح ،تقدير شد.
همچنين مديريت توليد برق كرمان به عنوان ارايه دهنده طرح پژوهشي برتر ،برق منطقه اي خراسان رضوي وآبفاي روستايي تهران به همراه پژوهشگران برتر از موسسه تحقيقات آب ،پژوهشگاه نيرو ،برق منطقه اي هرمزگان وتوزيع برق شهرستان اصفهان لوح برتر اين جشنواره را دريافت كردند ودرادامه نمايشگاه جانبي جشنواره با حضور وزيرنيرو وهيات همراه افتتاح شد.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات