انتشار شماره جدید خبرنامه "دانش نما"

انتشار شماره جدید خبرنامه "دانش نما"


انتشار  جدید خبرنامه "دانش نما"

"یک ساختمان خوب دارای کارکردهای درونی به معنای داخلی و بیرونی به معنای محیطی است.
کارکرد های داخلی شامل استحکام، ایمنی، آسایش و رفاه مطلوب بهره برداران و ارتباطات فضایی مناسب در ساختمان است .
کارکرد بیرونی نیز شامل مکان یابی صحیح ، هماهنگی با ساختمان های مجاور و دسترسی مناسب می باشد . در بیش از دو دهه ای که از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌گذرد برای رعایت کارکرد های داخلی ساختمانها پیشرفت های قابل قبولی صورت گرفته اما متاسفانه در کارکردهای بیرونی ساختمانها اقدام جدی صورت نگرفته و همین امر بعضا موجب تضییع حقوق شهروندان در حوزه عمومی شده است."
آنچه ملاحظه فرمودید بخشی از مقاله ای با عنوان "تمرکز بر ساختمان و غفلت از شهر" به قلم دکتر عباس صنیع زاده سردبیر ماهنامه دانش نمای اصفهان است که در شماره اخیر این ماهنامه مربوط به مهر و آبان ۹۸ به چاپ رسیده است.
سرمقاله این خبرنامه با عنوان "ضرورت ورود به عرصه های جدید فعالیت در حوزه خدمات مهندسی ساختمان" به قلم مهندس عبدالله کوپایی مدیر مسئول خبرنامه، ارائه تحلیلی جامع در مورد ترویج اخلاق در حرفه مهندسی ساختمان با استفاده از پیشنهادهای گروه پایش اخلاق مهندسی به قلم مهندس عسکری رئیس سازمان و خبرهایی در مورد برگزاری نمایشگاه جامع صنعت ساختمان در اصفهان، افزایش مسئولیت ها و وظایف مهم و حرفه ای مهندسان برق و گزارشی ازتحقق اکثریت اهداف هیئت مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان، از بخشهای دیگر خبرنامه است. گفتگو با مهندس طاهری اصل عضو شورای مرکزی دوره هفتم در مورد شبکه نوآوری صنعت ساختمان و اهم اخبار سازمان نیز دراین شماره دانش نما که در شش صفحه انتشار یافته مخاطب را به خود می خواند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات