انتشار مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم در سیویلیکا

انتشار مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم در سیویلیکا

بنانیوز- مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم در سیویلیکا منتشر شد.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مقالات این کنفرانس که سال گذشته توسط سازمان هواشناسی کشور و تحت حمایت سیویلیکا در تهران برگزار شده بود با تعداد ۶۴ مقاله در ۵۲۹ صفحه در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

لیست مقالات انتشار یافته به شرح زیر می باشد:

 

۱٫ Climate Change and its effect on agricultural water consumption in Torbat Heydarieh
2. Greenhouse Gases Inventory of Energy Sector of Iran in Year 2000
3. Net Primary Production (NPP) changes in Iranian Forest, Rangeland and Desert Ecosystems Impacted by Climate Change as doubling CO2 Concentration
4. Trends in streamflow and climate variables within the Atrak River basin, North Khorasan, Iran
5. کاربرد تصاویر ماهواره ای NOAA برای تعیین روند تغییرات سطح پوشش برف شمال غرب ایران
۶٫ مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب استان سیستان و بلوچستان
۷٫ مطالعه آماری- همدیدی توفان های تندری در استان خوزستان
۸٫ مطالعه اثر تغییر اقلیم برگندم آبی ودیمی شهرستان همدان
۹٫ مطالعه تغییر پذیری مکانی - زمانی بارش در ایران با استفاده از داده های پروژه اقلیم شناسی بارش جهانی GPCP
10. مطالعه روند تغییر اقلیم هرمزگان به روش من – کندال
۱۱٫ همسوسازی سری شبیه سازی شده مقادیر حدی دما با سناریوهای تغییر اقلیم با استفاده از یک رهیافت ناپارامتری
۱۲٫ گردش جو تابستانه در وردسپهر فوقانی بر روی جنوب غرب آسیا و وردایی زمانی آن در طی نیم قرن گذشته
۱۳٫ پیامد های صنعت هوانوردی در تغییر اقلییم جهان
۱۴٫ پیش بینی میانگین دمای هوا با استفادها ز شبکه ی عصبی منظم
۱۵٫ پیش بینی بلند مدت بارش با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و سری فوریه با در نظر گرفتن سیگنال هواشناسیNAOدر حوزه معرف کسیلیان
۱۶٫ پیش بینی خشکسالی اقلیمی در حوضه سدهای تهران با استفاده از SVM
17. پارک های ملی انباری برای ترسیب کربن و کاهش غلظت گاز د یاکسی دکربن
۱۸٫ آشکار سازی تغییر اقلیم در حوضه آبریزکارون بزرگ
۱۹٫ آشکارسازی نابهنجاری های اقلیمی در شمال غرب کشورمطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک اردب یل
۲۰٫ الگوهای گردش جوی روزانه بر روی ایران
۲۱٫ ارزیابی کفایت دید بانی های سیستماتیک اقلیمی در ایران
۲۲٫ ارزیابی میزان انتشار گاز گلخانه ای متان حاصله از فعالیت های دامپروری در ایران طی سالهای ۸۵-۱۳۷۵
۲۳٫ استفاده از شاخص SPI در پایش خشکسالی حوضه قره سو تحت تاثیر تغییر اقلیم
۲۴٫ بازسازی داد ههای اقلیمی پیش از ابزارسنجی هواشناسی با بهره گیری از ایزوتوپ های پایدارحلقه های رویشی تنه درختان
۲۵٫ بررس رونددوره های خشک و تر فراگیر و نیمه فراگیرماهانه در غرب و شمال غرب ایران با استفاده از SPI از ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۷
۲۶٫ بررسی منطقه ای پدیده تغییر اقلیم مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود- قر هسو
۲۷٫ بررسی مطابقت طراحی فضای شهری تهران با تغییرات اقلیم شهر
۲۸٫ بررسی نوسانات غلظت پرتو فرابنفش در فرایندهای زیست محیطی
۲۹٫ بررسی و تشخیص مناطق هم رفتار بارش در استان اصفهان با استفاده از آنالیز طیفی و خوشه بندی
۳۰٫ بررسی آماری روند بزرگ ترین بارش های سالانه مطالعه ی موردی شمال غرب کشور۲۰۰۵-۱۹۶۶
۳۱٫ بررسی الگوی تغییرات ماهیانه کلروفیل خلیج فارس برای دوره ۱۲ ساله با استفاده از داد ههای ماهواره و بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر آن
۳۲٫ بررسی اثر تغ ییر اقلیم بر مقدار تبخیر-تعرق گیاه مرجع چمن مطالعه موردی: ایستگاه تبریز
۳۳٫ بررسی اثر تغ ییر اقلیم بر روی روند مقادیر حدی جریان جریان حداقل و سیل در حوزه ابخیز سد سفید رود
۳۴٫ بررسی اثرات تغییرات اقلیمی برتولید گندم در استان اصفهان با استفاده از فناوری سنجش از دور
۳۵٫ بررسی ارتباط متغیرهای اقلیمی و بروز حملات آسم منجر به بستری در بیمارستان کودکان شهر خرم آباد
۳۶٫ بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر مقدار آب مورد نیازمحصولات زراعی مطالعه موردی دشت هشتگرد
۳۷٫ بررسی تغ ییرات رژیم دما دراستان خوزستان با استفاده از تحلیل همسازها
۳۸٫ بررسی تغییرات نوع بارشهای استان لرستان طی دهه های آتی در مقایسه با گذشته
۳۹٫ بررسی تغییرات اقلیمی دریاچه بختگان در هولوسن پایانی با استفاده از کانی شناسی رسی
۴۰٫ بررسی تغییرات سری زمانی دوره های یخبندان ایستگاه اراک طی دوره آماری بلند مدت
۴۱٫ بررسی جابجائی هسته های زمانی و مکانی دماهای حداقل در غرب و شمال غرب ایران
۴۲٫ بررسی روند تغییرات غلظت گازهای CH4,CO2 بهعنوان اصلی ترین گازهای گلخانه ای در نقاط مختلف کره زمین
۴۳٫ بررسی روند خشکسالی در ایران طی ۳۰ سال اینده ۲۰۳۹-۲۰۱۰
۴۴٫ تأثیر تغییر اقلیم بر رواناب با استفاده از مدل HadCM3 وتحت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای، مطالعه موردی حوضه قرنقو
۴۵٫ تاثیر تغییر اقلیم محلی ناشی از تاغ کاری بروضعیت اکولوژیکی اراضی کشاورزی و مرتعی)مطالعه موردی؛ شهرستان اردستان استان اصفهان
۴۶٫ تاثیر سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای SRES برعملکرد گیاه ذرت در دوره های اتی
۴۷٫ تاثیرتغ ییر اقلیم بر روی رژیم جریان درنقاط مختلف ایران
۴۸٫ تحلیل و بررسی روند و پیش بینی تغییرات دما و بارش در ایستگاه سینوپتیک تبریز
۴۹٫ تحلیل آماری و پیش بینی یخبندانهای دیررس شهرکرد طی دوره آماری۲۰۰۴-۱۹۶۱
۵۰٫ تحلیل آماری بر تغییرات میانگین سالانه دمای شهر تبریز طی دوره اماری ۲۰۰۷-۱۹۵۱
۵۱٫ تحلیل اختلاف بارش مرطو بترین و خشک ترین ماه در غرب ایران
۵۲٫ تحلیل تغییرات نمایه های حدی اقلیمی دما و بارش در استان هرمزگان
۵۳٫ تحلیل روند تعداد روزهای بارانی ایران
۵۴٫ تحلیل روند تغییرات دبی رودخانه های استان گلستان با استفاده از روشهای پارامتری و ناپارامتری
۵۵٫ تحلیل طیفی سری های زمانی داده های اقلیمی و اعمال تکنیک های فیلترینگ دیجیتال جهت پردازش آنها
۵۶٫ تغییرات اقلیمی،راهبردهای تطبیق و مدیریت منابع اب ایران
۵۷٫ خطر بحران کم آبی و افزایش دما در بخش شمال و شمال غربی کشوردوره ۲۰۰۵-۱۹۶۱
۵۸٫ دریاچه ارومیه یک شاخص کلاسیک از ارتباط بین لکه های خورشیدی و اقلیم در شمال غرب ایران
۵۹٫ ریزمقیاس نمایی دینامیکی بارش و دمای منطقه خراسان در فصول پاییز
۶۰٫ شناسایی و مدلسازی روزهای گردوغباری بوشهر با استفاده از داده کاوی
۶۱٫ شناسایی تیپ های همدیدکرانه جنوبی خزر و ارتباط آن با الگوهای گردشی
۶۲٫ شواهد پالئوپدولوژیک تغییرات اقلیمی کواترنر در شرق اصفهان
۶۳٫ شواهد پدولوژیکی و ژئومورفولوژیکی تغییر اقلیم درشمالشرق ایران
۶۴٫ شبیه سازی رواناب و بررسی تغییرات هیدرولوژیکی حوزه رودخانه اعظم هرات-یزد تحت تأثیر تغ ییر اقلیم

    نظرات