آگهی مزایده حضوری (حراج)

آگهی مزایده حضوری (حراج)

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۰۱۸/ش مورخ ۹۸/۰۸/۲۹ شورای محترم اسلامی شهر تفرش نسبت به فروش یکدستگاه آپارتمان با شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناسی روز در مزایده حضوری اقدام نماید.

الف:
یکدستگاه آپارتمان مسکونی ابتدای خیابان شهدا
ردیف: ۱ شماره: فرعی۱ – اصلی ۱۳۹ مساحت۱۰۸/۹۵، مبلغ سپرده ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال با کاربری مسکونی
شرایط مزایده:
شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده ۵% قیمت پایه را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب ۰۱۰۷۷۱۱۳۰۸۰۰۵ نزد بانک ملی تفرش و با معادل آن ضمانت نامه بانکی تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ تحویل امور مالی و رسید دریافت نمایند.
۲. در صورت انصراف هر یک از برندگان مزایده از انجام سپرده معامله آنان تا نفر سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۳. سپرده نفرات دوم و سوم تا تحویل وجه برنده اول بمدت یک هفته نزد شهرداری باقی خواهد ماند و در صورت انصراف، نفر دوم و سوم برنده مزایده میباشند.
۴. کلیه هزینه های متعلقه و دفترخانه(انتقال سند) بعهده برنده مزایده می باشد.
۵. شرکت در مزایده به منزله اطلاع از کلیه قوانین و مقررات مربوطه بوده و شرکت کننده در هر مرحله از معامله که باشد، نمی تواند به جهل خود استناد نماید.
۶. حضور کلیه شرکت کنندگان در روز برگزاری مزایده الزامی می باشد.
۷. کلیه ضوابط و قوانین در خصوص شرایط عمومی معاملات برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی است.
۸. کمیسیون معاملات در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشند.
۹. جلسه کمیسیون معاملات راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۷ با حضور اعضا در محل شهرداری تفرش برگزار میگردد. IMG_2019122156192

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تفرش

  منبع خبر

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش یک شهرداری در شهر تفرش می باشد

   نظرات