۳ واحد تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای کردستان با اعتبار ۲۰۰۰ میلیارد ریال در حال ارتقاء و توسعه هستند

۳ طرح ارتقاء و توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهرهای مریوان با اعتبار ۶۰۲ میلیارد ریال، سنندج با ۱۱۴۷ میلیارد ریال و سقز با ۲۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان، ارتقاء و توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر مریوان از طرحهای در دست اجرای شرکت آبفا است؛ تصفیه خانه فاضلاب مریوان در آغاز برای جمعیت ۱۰۵ هزار نفری با ظرفیت تصفیه ۲۰۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز، در دستور کار قرار گرفت.

در طرح ارتقاء و توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر مریوان، افزایش ظرفیت تصفیه از ۲۰۰۰۰ به ۵۹۳۴۵ مترمکعب در شبانه روز، افزایش جمعیت تحت پوشش از ۱۰۵۰۰۰ نفر به ۲۴۴۵۰۰ نفر  برنامه ریزی شد که هم اکنون در حال اجرا است.

هزینه کل این طرح ۶۰۲ میلیارد می باشد که تاکنون ۳۰۲ میلیارد ریال از این مبلغ هزینه شده است. فرآیند تصفیه در این پروژه هوادهی گسترده و احداث ۳ واحد ایستگاه پمپاژ می باشد. طول کل شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب نیز در این پروژه ۱۷۸ کیلومتر است.

ارتقاء و توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج از دیگر طرحهای در دست اجرای شرکت آبفا است؛ تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج در آغاز برای جمعیت ۴۶۵ هزار نفری با ظرفیت تصفیه خانه ۹۹۳۶۰ متر مکعب در شبانه روز، در دستور کار قرار گرفت.

در طرح ارتقاء و توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج، افزایش ظرفیت تصفیه از ۹۹۳۶۰ به ۱۵۰ هزار مترمکعب در شبانه روز، افزایش جمعیت تحت پوشش از ۴۶۵ هزار نفر به ۷۰۰ هزار نفر برنامه ریزی شد که هم اکنون در حال اجرا است.

هزینه کل این طرح ۱۱۴۷ میلیارد می باشد که تاکنون ۵۴۷ میلیارد ریال از این مبلغ هزینه شده است. طول کل شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب نیز در این پروژه ۵۵۵ کیلومتر می باشد.

سومین طرح ارتقاء و توسعه تصفیه خانه های فاضلاب در استان مربوط به شهر سقز می باشد که در آغاز برای جمعیت ۱۵۰ هزار نفری با ظرفیت تصفیه خانه ۳۳ هزار متر مکعب در شبانه روز، در دستور کار قرار گرفت.

در طرح ارتقاء و توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر سقز، افزایش ظرفیت تصفیه از ۳۳ به ۵۴ هزار مترمکعب در شبانه روز، افزایش جمعیت تحت پوشش از ۱۵۰ هزار نفر به ۲۷۰ هزار نفر برنامه ریزی شد که هم اکنون در حال اجرا است.

هزینه کل این طرح ۲۰۰ میلیارد می باشد که تاکنون ۷۰ میلیارد ریال از این مبلغ هزینه شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

   نظرات