رفع تصرف 13200 متر مربع از اراضي دولتي شهرستان لنجان

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات