گزارش تصویری جلسه هیات نمایندگی استان شنبه 7 دی  98

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات