مديرعامل شركت توانيردرمراسم توديع ومعارفه مديران ...

به گزارش پايگاه خبري توانير،دراين مراسم كه مهندس محمدحسن متولي زاده مدير عامل توانير واعضاي هيات مديره اين شركت حضور داشتند، مدير عامل توانير صنعت برق كشور را به اذعان اغلب دستگاههاي نظارتي ،جزو سالمترين سازمانها در كشور عنوان كرد.
وي سلامت صنعت برق را يك افتخار دانست وتصريح كرد: با اين وجود و با توجه به تاكيد وزير نيرو ،حتي يك مورد خطا هم پذيرفتني نيست و بايد فعاليت دراين عرصه با جديت و حساسيت بيشتري دنبال شود.
مدير عامل توانير موضوع آموزش و اشراف كاركنان بر قوانين و مقررات را حايز اهميت دانست و برلزوم استفاده از ظرفيتها وتجارب نيروهاي توانمند مجموعه برق كشور در اين عرصه تاكيد كرد.
درادامه مهندس سجادي معاون تحقيقات ومنابع انساني توانير نقش دفتر بازرسي در شناسايي نقاط ضعف و ارزيابي عملكرد شركتها درجهت اصلاح امور را مورد توجه قرار داد.
اين مراسم با ارايه گزارش عملكرد دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات توانير طي 3 سال گذشته از سوي مهندس وهابي سرپرست هسته گزينش شركت توانير و ارايه چكيده اي از برنامه هاي پيش رو از سوي مهندس رضايي مديركل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات شركت توانير همراه بود كه مواردي چون اصلاح ساختار اين حوزه با همكاري شركتهاي صنعت برق در كوتاه مدت و بازرسي از شركتهاي زير مجموعه براي شناسايي وضع موجود و به دست آوردن تصوير روشن از حوزه سلامت اداري در شركتها را شامل مي شود.
در ادامه اين نشست احكام انتصاب مديركل جديد دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات و سرپرست هسته گزينش شركت توانير از سوي بيژن قاسمي مديركل دفتر روابط عمومي و اموربين الملل توانير قرائت و احكام صادره ازسوي مدير عامل ورييس هيات مديره توانير به مهندس كرم رضايي ومهندس سيد محسن وهابي اعطاء شد.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات