بازدید مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران از آزمایشگاه آب و...

مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران از آزمایشگاه آب ومرکز مانیتورینگ بازدید و ازنزدیک درجریان اقدامات انجام شده قرارگرفتند .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، مصطفوی  مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران از مرکز پدافندغیر عامل  وامور انفورماتیک وبایگانی دفتر حفاظت منابع آب نیزبازدید کردند.

وی درادامه ضمن حضوردرنشست تخصصی  با پرسنل دفتر مطالعات پایه منابع آب  و نشست مشترکی با معاونت ومدیر بهره برداری این شرکت بر نقش و اهمیت مطالعات پایه و اثر‌گذاری داده‌های تولید شده در کلیه تصمیمات و برنامه ریزی‌‌های آب کشور وتسریع در انجام تطبیق آماربرداری سراسری مرحله سوم تاکید کردند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات