آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

آگهی  مناقصه

واگذاری کارهای حجمی

شهرداری لاهیجان طبق مصوبه شماره 117 مورخ 98/8/21شورای محترم اسلامی شهر درنظر دارد نسبت به  واگذاری کارهای حجمی از طریق برگزاری  مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط به شرح ذیل اقدام نماید .

نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار : لاهیجان – بلوار امام رضا ( ع ) – میدان گلستان - ساختمان شهرداری تلفن : 42234721 -013

- موضوع مناقصه : انجام کارهای حجمی در سطح شهر لاهیجان شامل : فضای سبز ، حمل و نقل و سایر امور اجرایی

- مبلغ برآورد اولیه اجرای کار برای مدت 12 ماه : برآورد اولیه به مبلغ 55/865/920/116 ریال میباشد .

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان جهت شرکت درمناقصه مبلغ 2/793/296/006  ریال بصورت ضمانت بانکی به نفع کارفرما
( با اعتبار سه ماه ) یا واریز به حساب سپرده شماره 0105200887002 نزد  بانک ملی مرکزی  اقدام نمایند .

- پیمانکاران میبایست دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تائید وزارت کار و امور اجتماعی( تائیدیه صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی) باشند .

- متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس : www. Setadiran.ir و با واریز مبلغ 400/000 ریال به حساب شماره 1610338972 درآمد شهرداری (بانک ملت ) از روز یکشنبه مورخ 98/10/8 لغایت روز دوشنبه مورخ98/10/16 اقدام نمایند .

- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

- چنانچه برندگان  اول و دوم و سوم مناقصه از انعقاد قرارداد خود داری نمایند به ترتیب سپرده شرکت درمناقصه آنها به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهدشد.

- آخرین مهلت جهت ارایه پیشنهادها در سامانه دولت ( ستاد )تا پایان ساعت 14 عصر روز شنبه مورخ 98/10/28 میباشد .

تبصره : متقاضیان میبایست جهت ارایه تمامی اسناد پاکت (الف و ب و ج ) از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام نمایند، ضمناً شرکت کننده میبایست محتوی پاکت ( الف ) را بصورت درب بسته تا زمان اعلام شده به کارفرما (پایان ساعت 14 عصر روز شنبه مورخ 98/10/28) تحویل نماید .

- تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارایه شده باحضور شرکت کنندگان (همراه بامعرفی نامه) روز یک شنبه مورخ 98/10/29 ر اس ساعت12 ظهر به آدرس : لاهیجان – بلوار امام رضا(ع) - میدان گلستان - ساختمان ستادی شهرداری خواهد بود.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار میباشد .

- سایر جزئیات واطلاعات دراسناد مناقصه قید گردیده است و متقاضیان میبایست جهت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی ذکر شده مراجعه نمایند .

- پیشنهادهای فاقد سپرده ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط میباشد .


لینک اصل خبر در سایت شهرداری لاهیجان

  منبع خبر

  شهرداری لاهیجان

  شهرداری لاهیجان

  شهرداری لاهیجان یک شهرداری در شهر لاهیجان می باشد

   نظرات