حضورمدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان در میزگرد چالشهای استفاده از سیستمهای کنترل نوین پستهای فشار قوی

حضورمدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان در میزگرد چالشهای استفاده از سیستمهای کنترل نوین پستهای فشار قوی

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات