آگهی مزایده عمومی واگذاری جایگاه CNG

شهرداری جلفا در اجرای مجوز شورای محترم اسلامی شهر جلفا بندیک مصوبه مورخه ۹۸/۰۹/۱۳ در نظر دارد بهره برداری ازجایگاه سوخت گیری CNG شهرداری جلفا را به شرح ذیل از طریق مزایده و رعایت آئین نامه مالی  شهرداری ها به شرکت پیمانکاری واجد شرایط به مدت دو سال واگذار نماید. لذا متقاضیان در صورت تمایل تحت شرایط زیر می توانند در این مزایده شرکت نمایند.

شرایط شرکت  در مزایده جایگاه سوخت گیری CNG :

 • رتبه بندی شرکتهای پیمانکار باید در رشته فعالیتهای خدماتی و تاسیسات و جایگاه گاز بوده و صلاحیت شرکت مورد تائید شرکت ملی نفت استان باشد.
 • قیمت پایه شهرداری ماهیانه مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
 • پیشنهادات در ۲ پاکت، الف) شامل تضمین، اساسنامه شرکت، صلاحیت شرکت ملی نفت ایران و اسناد شرکت در مناقصه. ب) قیمت پیشنهادی.
 • واریز مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۳۱۰۰۰۰۱۷۰۴۰۰۴ شهرداری نزد بانک ملی شعبه جلفا و یا ارائه ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه   مورخه  ۹۸/۱۱/۰۲ می باشد.
 • پیشنهادات راس ساعت ۱۰ صبح روز  پنج شنبه  مورخه  ۹۸/۱۱/۰۳ در جلسه ای که در محل شهرداری جلفا با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات شهرداری تشکیل خواهد شد باز و قرائت خواهد شد.
 • سپرده نفرات اول تا سوم تا تعیین برنده و انعقاد قرارداد در حساب شهرداری نگهداری خواهد شد، ضمناً در صورت انصراف نفرات فوق سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • شهرداری در رد و یا قبول هر یک و یا تمامی پیشنهادات با نظر اعضای کمیسیون مختار می باشد.
 • کلیه هزینه های مربوطه اعم از چاپ و درج آگهی و غیره بعهده برنده مزایده می باشد.
 • در صورت ناقص بودن مدارک پاکت الف ، پاکت ب باز نخواهد شد و به پیشنهادات مبهم و مخدوش، مشروط و پیشنهادات ارائه شده بعد از موعد مقرر در آگهی و غیر معقول ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • برنده مزایده باید ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید، در غیر اینصورت منصرف تلقی و سپرده نامبرده به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم انعقاد قرارداد خواهد شد.
 • مدت مزایده ۱۷ روز می باشد.
 • مدت زمان قراداد ۲سال می باشد که در صورت رضایت شهرداری در پایان سال اول برای سال دوم با ۱۵درصد افزایش مبلغ کرایه قراداد منعقد خواهد شد.
 • پرداخت کلیه هزینه های مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و هزینه های جاری جایگاه در طول زمان قرارداد به عهده پیمانکار   می باشد.
 • پیمانکار موظف به استفاده از نیروهای صلاحیت دار بومی در جایگاه می باشد.
 • پیمانکار باید محوطه، تاسیسات، دستگاه های موجود، وسائط نقلیه در حال سوختگیری و کلیه پرسنل شاغل در جایگاه را در     طول زمان قرارداد بیمه نماید.
 • رفع کلیه نواقصات مربوط به دستگاههای مکانیکی و الکتریکی جایگاه به عهده پیمانکار و بابت هر روز توقف کارکرد جایگاه مبلغ  ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال از حساب پیمانکار کسر می شود مگر در موارد مربوط به قطعی برق و گاز جایگاه در حوادث غیر مترقبه.
 • پیمانکار موظف است در طول مدت قرارداد حداقل یک بار دستگاه های مربوطه را اورهال و در پایان قرارداد استانداردسازی نماید و شهرداری هیچگونه تعهدی در خصوص ارائه گواهی های اورهال و استاندارد سازی در سالهای گذشته را ندارد .
 • از برنده مزایده در موقع عقد قرارداد به مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی بابت گاز مصرفی جایگاه دریافت خواهد شد و برای تضمین هزینه های اجاره، آب و برق نیز تضمین دیگری اخذ خواهد شد.
 • علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند همه روزه به جز ایام تعطیل در اوقات اداری با شماره  تلفن های ۳۰۲۲۹۲۹ ۳۰۲۲۷۱۰ -۰۴۹۲ تماس و یا حضوراً از جایگاه واقع در جلفا نرسیده به میدان یادبود دیدن فرمایند.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

  منبع خبر

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

   نظرات