تعمیرات اساسی و RI واحد شماره یک گازی نیروگاه شهید رجایی آغاز شد

تعمیرات اساسی و RI واحد شماره یک گازی نیروگاه شهید رجایی آغاز شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات