مراسم بزرگداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی...

مراسم بزرگداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی...

مراسم بزرگداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در توزیع برق استان گلستان

مراسم بزرگداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در توزیع برق استان گلستان

مراسم بزرگداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در توزیع برق استان گلستان

مراسم بزرگداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در توزیع برق استان گلستان

مراسم بزرگداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در توزیع برق استان گلستان

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان یک شرکت در شهر گرگان می باشد

   نظرات