ایران عضو شوراى حمل و نقل ریلى کشورهاى مستقل مشترک المنافع می‌شود

ایران عضو شوراى حمل و نقل ریلى کشورهاى مستقل مشترک المنافع می‌شود

قانون عضویت ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک المنافع از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک المنافع که بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

در مقدمه توجیهی این قانون آمده است: به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و منطقه ای و بهره گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور و لزوم توسعه بکارگیری امکانات و ظرفیت های بالقوه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و در راستای رفع مشکلات ایجاد شده برای راه آهن جمهوری اسلامی ایران در اثر تاخیر در الحاق به شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک المنافع این قانون از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می شود در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک المنافع به شرح اساسنامه عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

بر اساس اساسنامه شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک المنافع، اهداف، وظایف و اختیارات شورای حمل و نقل ریلی کشور‌های مستقل مشترک المنافع ( از این پس «شورا» نامیده می شود) که با انعقاد موافتنامه مورخ ۱۴ فوریه ۱۹۹۲ بین دولت‌ها درباره ایجاد نهاد هماهنگ کننده حمل و نقل ریلی کشور های مستقل مشترک المنافع تشکیل شده، تعیین شده است.

اهداف و وظایف شورا

بر این اساس، اصلی ترین وظایف شورا، هماهنگ کردن کار حمل و نقل ریلی بین دولت‌ها و در ارتباط با کشور های ثالث، تنظیم شرایط و اصول فعالیت راه آهن به منظور تامین کار و توسعه رقابت حمل و نقل و اقتصاد میان دولت ها در چارچوب عرصه واحد اقتصادی و نیز تصویب مقررات و مدارک مربوط در حدود فعالیت خود شورا است.

ترتیب کار شورا

بر اساس این قانون، شورا مسائل مربوط را در جلسات خود که حداقل دو بار در سال برگزار می شود، بررسی و حل و فصل می کند.

فراخوانی جلسات شورا توسط رئیس انجام می شود و معمولا به صورت نوبتی در یکی از کشور‌های عضو اتحادیه کشور‌های مستقل مشترک المنافع برگزار می شود. دستور کار مقدماتی، زمان و محل برگزاری جلسه نوبتی شورا در جلسه پیشین مشخص و دستور کار نهایی در اجلاس تشکیل شده، تصویب می شود. جلسه شورا به شرط حضور حداقل تعداد دو سوم اعضا آن رسمیت می یابد.

کمیسیون بازرسی شورا

بر این اساس، به منظور نظارت بر صحت استفاده شورا از منافع مالی، کمیسیون بازرسی تاسیس می شودو از هریک از سه راه آهن کشورهای عضو شورا، یک نماینده، اعضای کمیسیون بازرسی را تشکیل می دهند.

کمیسیون بازرسی در فعالیت خود از مفاد آئین نامه کمیسیون بازرسی شورای حمل و نقل ریلی کشور های عضو اتحادیه کشورهای عضو اتحادیه‌های کشور‌های مستقل مشترک المنافع مصوب شورا پیروی می کند.

 

    نظرات